Select Language

Tìm Xe và xem lệ phí hiện thời bằng cách đánh máy vào bảng số xe dưới đây:

Lệ Phí Thu Xe và Giữ Xe
$110.50 lệ phí thu xe và $13.00 cho mỗi 12 tiếng giữ xe hoặc ít hơn. Chưa tính lệ phí sử dụng dây kéo và xe đẩy nếu cần.

Những Chứng Từ Cần Thiết Để Được Nhận Lại Xe

Xe có thể được trả lại cho người chủ đăng bộ xe hoặc người thân có cùng họ. Ngoài việc phải trả các khoản lệ phí, quý vị còn phải có những chứng từ sau đây để được nhận lại xe:
Bằng chứng chủ quyền xe
Giấy đăng bộ, giấy chủ quyền, hoặc hợp đồng thuê xe dài hạn hiện thời
Bảng Số Xe hoặc Số Nhận Diện Xe
Thẻ Căn Cước Hợp Lệ Có Hình, thí dụ như Bằng Lái hoặc Thẻ Căn Cước

Phải có người có bằng lái để lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Nếu không, quý vị có thể nhờ dịch vụ kéo xe ra khỏi bãi nhưng phải trả lệ phí.

Ngoài các khoản lệ phí thu xe, quý vị còn bị phạt đậu xe khi nhận lại xe đã được kéo về bãi. Đây là giấy phạt riêng và phải thanh toán cho Thành Phố Seattle.

Ủy Quyền Cho Người Khác Đến Nhận Xe

Người không phải là chủ đăng bộ xe được phép đến nhận lại xe, hoặc lấy đồ đạc trong xe, nếu người này có giấy ủy quyền của người chủ đăng bộ xe trong đó bao gồm:

  • Tên người được ủy quyền
  • Bản sao rõ ràng Thẻ Căn Cước hoặc Bằng Lái của người chủ đăng bộ xe.
  • Bảng Số Xe hoặc Số Nhận Diện Xe
  • Hiệu xe và đời xe
Fax giấy ủy quyền cho bãi Thu Xe Aurora số 206-363-6290

Những Cách Trả Tiền Được Chấp Nhận

Tiền Mặt
Thẻ Debit
Visa
MasterCard
American Express
Discover

Xe Mướn
Muốn nhận lại xe mướn, người đó phải trình hợp đồng mướn xe và Thẻ Căn Cước hoặc Bằng Lái giống với những chi tiết ghi trong hợp đồng.

Xe Đang Bị Tạm Giữ

Nếu xe có liên quan đến hoạt động phạm pháp hoặc đang bị giam giữ để điều tra, thì xe đó phải được Sở Cảnh Sát Seattle thông qua.

Các Địa Điểm Giữ Xe Bị Thu:

3919 Pasadena Place NE Seattle, WA 98103
12220 Aurora Ave N Seattle, WA 98133
10140 W Marginal Place Tukwila, WA 98104

Get in touch